روانشناسی خانواده

کتاب روان‌شناسی روابط درون خانواده

1,800,000

نویسنده: دکتر علی‌اصغر احمدی

روانشناس و استاد دانشگاه تهران

 • فصل اول :  فضای روانی حاکم بر خانواده
 • ویژگی های فضای روانی حاکم بر خانواده
 • سرمایه گذاری گسترده روانی
 • برداشتن ماسک(نقاب)
 • تنش زدایی
 • انواع تنش ها
 • نقش هشیاری در احساس تنش
 • روش های رهایی ازتنش ها
 • سلطه گری وسلطه پذیری
 • سلطه گری و سلطه پذیری درخانواده
 • علل سلطه گری و سلطه پذیری زن و شوهر نسبت به یکدیگر
 • سلطه گری و سلطه پذیری میان فرزندان و والدین
 • دوگانگی عاطفی و شناختی
 • تجلی دوگانگی ها در عمل
 • فصل دوم :  روابط درون خانواده
 • الگوهای تعاملی خانواده
 • الگوی پذیرا وپویا
 • ویژگی های تعاملی در الگوی پذیرا و پویا
 • ویژگی های فردی اعضای خانواده در الگوی پذیرا و پویا
 • الگوی وابسته
 • ویژگی های تعاملی در الگوی وابسته
 • ویژگی های فردی اعضای خانواده در الگوی وابسته
 • الگوی سلطه گر
 • اشکال سلطه گری در خانواده
 • سلطه متمرکز
 • سلطه سلسله مراتبی
 • سلطه توزیع شده
 • منشاء قدرت در الگوی سلطه گر
 • تحول سلطه گری درجامعه ایرانی
 • ویژگی های تعاملی در الگوی سلطه گر
 • الگوی مقابله ای
 • الگوی کناره گیر
 • الگوی نامنسجم
 • الگوی زیستی
 • فصل سوم  کارکردهای خانواده
 • کارکردهای وضعی یا برآیندی
 • کارکردهای وظیفه ای یا مستمر
 • کارکردهای ماموریتی یا بحرانی
 • مهمترین کارکردهای خانواده
 • کارکرد زیستی
 • کارکرد روانی
 • کارکرد فرهنگی – تربیتی
 • کودک ظرف یا موضوع تربیت
 • فرهنگ، مظروف تربیت
 • کارکرد اجتماعی
 • کارکرد اقتصادی

جهت مشاهده سرفصل ها به سایت نمایشگاه کتاب پارسی مراجعه کنید.

موضوعات:

: خانواده‌ها – جنبه‌های روان‌شناسی خانواده‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 300 g
ناشر

تاریخ نشر

کد دیویی

تعداد صفحات

نوبت چاپ

شمارگان

نوع جلد-ابعاد