دورۀ آموزشی بازاریابی خدمات بانکی

معرفی دوره آموزشی

بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی

مبتنی بر بازاریابی محلی (ویژه کارکنان بانک)

مبتنی بر بازاریابی محلی (ویژه کارکنان بانک)

تلفن هماهنگی 44690761-021

تلفن 44690761-021

کتاب بازاریابی-خدمات-بانکی

سرفصل‎های دوره

سرفصل‎های دوره

جلسه اول - آشنایی با مفهوم بازاریابی

•تعریف بازاریابی •انواع نیازهای مالی •بازاریابی محلی •موارد موفق بازاریابی محلی در بانکهای دنیا (case study)

جلسه دوم - تحقیقات بازار

•نحوه ایجاد سیستم بازاریابی شعبه و گزارش گیری •تخمین پتانسیل هر شعبه بانک •شناخت ویژگی بازار هر شعبه بانک •بخش بندی بازار هر شعبه با توجه به (STP)

جلسه سوم - محصول و قیمت

•آشنائی با محصولات و خدمات بانک •نحوه ایجاد بسته محصول و ارائه به مشتری با توجه به نیازها •شناخت قیمت محصولات بانکی و ابعاد رضایتمندی مشتریان از آن •تئوری کشش قیمتی و استفاده از آن در فروش •تئوری هزینه و ارزش و استفاده از آن در فروش •روشهای سودآور نمودن شعبه با مدیریت مشتریان غیر سود آور

جلسه چهارم - توزیع و ترفیع (فروش)

•مفهوم توزیع و انواع آن •دیدگاههای ارتباطات •پیشبردهای و روشهای آن در شعب •فروش حضوری •تکنیکهای فروش •بازاریابی رابطه ای در شعب •روابط عمومی در شعب

جلسه پنجم - محیط، فرایندها، کارکنان

•محیط ارائه خدمت •نقش محیط شعبه در رفتارهای کارکنان و مشتریان •محدودیت های ظرفیت ارائه خدمت و نحوه مدیریت آن •تئوری صف و استفاده از آن در ارائه خدمت •بازاریابی داخلی •پوشش و ظاهر کارکنان •روابط کارمند و مشتری •اتاق فکر شعبه

نویسنده کتاب و استاد دوره

نویسنده کتاب و استاد دوره

بازاریابی خدمات بانکی

دکتر اسمعیل شکری

دکتر اسمعیل شکری

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- رئیس شعبه
دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- رئیس شعبه

روش‌های خرید کتاب

کتاب بازاریابی-خدمات-بانکی